20 سال با منشور سیمین


در سال 1374 وقتي با دريافت اولين سفارش كار را شروع كرديم، مي دانستيم كه براي رسيدن به بلنداي اعتبار راه سختي در پيش داريم؛ و وقتي اولين لبخند رضايت را بر لبان مشتري ديديم بر آن شديم که اين راه سخت را طي كنيم.
از آن زمان 20 سال مي گذرد و شركت منشور سيمين هم اکنون با افتخار از اعتبار سخن مي گويد. اعتباری كه بسيار سخت به دست آمده و نگهداری آن نيز بسيار سخت است ولي شدنی.
در اين راه ساخت دستگاه هاي موقعيت ياب، سيستم كنترل موقعيت، راه اندازهای استپر موتور، قفل های سخت افزاری و در كنار همه اين ها پژوهش ها و اختراعات متعدد، اعتباري خاص به منشور سيمين بخشيده است.