تست و آزمايش


با وجود اينكه منشورسيمين محصول توليدي خود را با اطمينان از قدرت و كيفيت به بازار مي دهد، در عين حال معتقد است اين اطمينان بايد به مشتري هم منتقل شود. لذا فرصت تست يك ماهه براي قفل سخت افزاري در نظر گرفته است.
در اين مدت مشتري جديد در هر نقطه از ايران درخريد اول مي تواند قفل را تهيه نموده و به مدت يك ماه هر نوع تست و امكان سنجي را بر روي آن انجام دهد و در صورت عدم ﺗﺄمين خواسته خود از قفل، آن را عودت داده و وجه پرداختي را دريافت نمايد.