about

در سال 1374 وقتی با دریافت اولین سفارش كار را شروع كردیم، می دانستیم كه برای رسیدن به بلندای اعتبار راه سختی در پیش داریم؛ و وقتی اولین لبخند رضایت را بر لبان مشتری دیدیم بر آن شدیم که این راه سخت را طی كنیم.
از آن زمان بیش از 20 سال می گذرد و شركت منشور سیمین هم اکنون با افتخار از اعتبار سخن می گوید. اعتباری كه بسیار سخت به دست آمده و نگهداری آن نیز بسیار سخت است ولی شدنی. در این راه ساخت دستگاه های موقعیت یاب، سیستم كنترل موقعیت، راه اندازهای استپر موتور، قفل های سخت افزاری و در كنار همه این ها پژوهش ها و اختراعات متعدد، اعتباری خاص به منشور سیمین بخشیده است.

منشور سیمین همواره تلاش كرده تا رضایت مشتریان خود را از راه رفع نیازها و خواسته های منطقی ایشان جلب نماید. برای این منظور سود كم ولی فروش بیشتر همواره ملاک عمل بوده است. همواره تلاش شده است تا مشتری دغدغه افزایش قیمت نامعقول و مدام را نداشته باشد و با خیالی آسوده به فعالیت های خود بپردازد.